Pihaopas

Laadukkaasti ja monipuolisesti suunniteltu, rakennettu ja hoidettu piha on oleellinen osa nykypäivän omakotiasumista. Rakennukseen ja ympäristöön hyvin suunnitellulla pihalla on monia myönteisiä vaikutuksia:

 • Laadukas piha nostaa kiinteistön arvoa
 • Hyvin hoidettu piha nopeuttaa kiinteistön myyntiä
 • Asukkaiden tarpeiden ja toivomusten mukainen piha lisää hyvinvointia, viihtyisyyttä ja pihan käyttöä

Viheralan ammattilaisten käyttö heti tontinluovutuksen yhteydessä ja rakennuksen sekä tontin suunnitteluprosessin aikana on hyvin perusteltua:

 • Ammattilaisen antamat ohjeet mahdollistavat kustannussäästöjä
 • Ammattilainen hyödyntää pihan lähtökohdat
 • Vuoropuhelun jatkuminen ammattilaisten ja pihan omistajan kanssa rakentamisen edetessä on tärkeää hyvän, ja asukkaan toivoman lopputuloksen aikaansaamiseksi
 • Ammattilainen pystyy antamaan hyviä ohjeita työn edetessä sekä kertomaan erilaisista vaihtoehdoista

HYVÄ PIHA SYNTYY PIHASUUNNITELMASTA

1. Miksi pihasuunnitelma kannattaa tehdä?

 • hyvä suunnitelma luo perustan toimivalle pihalle
 • suunnittelija löytää jokaiselle pihalle parhaan ratkaisun
 • suunnittelija tuntee piharakentamisen materiaalit, niiden elinkaaren ja kustannukset
 • suunnittelija tuntee tyylit ja tietää minkälaiset materiaalit ja kasvit sopivat rakennukseen ja sen ympäristöön
 • suunnittelija tuntee kasvit ja suunnittelee ne sellaisiin paikkoihin missä ne viihtyvät
 • pihasuunnitelman avulla luodaan kestävä, toimiva, juuri omiin tarpeisiin sopiva piha
 • suunnitelma määrittelee pihan rakentamiskustannukset
 • pihan hoitotöiden tarve päätetään jo suunnittelupöydän ääressä
 • viherrakentaja ei voi rakentaa pihaa ilman suunnitelmapiirustuksia

2. Milloin suunnittelijaan otetaan yhteyttä?

 • uudisrakennuskohteissa mieluiten heti, kun tontti on ostettu
  • maisemasuunnittelija voi yhdessä arkkitehdin kanssa miettiä rakennuksille parhaan sijainnin
  • suunnittelija näkee säilyttämisen arvoiset alueet ja puut
  • suunnittelija määrittelee, mihin kohtaan tonttia kaivumassoja voidaan kasata rakennustyön ajaksi ja kuinka niitä myöhemmin voidaan hyödyntää pihan rakentamisessa
  • jos tontilla on luonnonmaastoa joka halutaan säilyttää, suunnittelija päättää mihin rakennetaan työmaan aikainen suoja-aita, ettei koko tontti muutu rakennustyömaaksi
 • nykyiselle pihalle halutaan muutoksia
 • kasvit näyttävät ränsistyneiltä eivätkä viihdy
 • halutaan käytännön hoito-ohjeita tai neuvoja

3. Mikä pihasuunnitelma on?

 • suunnitelma-asiakirjat, joiden mukaan ammattitaitoinen viherrakentaja pystyy rakentamaan pihan, jonka asiakas ja suunnittelija ovat yhdessä hyväksyneet
 • asiakirjat, joiden pohjalta viherrakentaja tekee tarjouksen rakentamisesta

4. Mitä lähtötietoja suunnittelija tarvitsee?

Mitä tarkemmat taustatiedot suunnittelija saa, sen helpompi on laatia tarkka ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma.

 • asemapiirustus
 • rakennusten pohja- ja julkisivupiirustukset
 • valokuvia kohteesta
 • kartoitustiedot
  • suuret kivet ja kalliot
  • korkeusasemat
  • nykyiset ja säilytettävät rakenteet sekä kasvillisuus
 • nykyiset, kaapeli, salaoja- ja sadevesiviemäriverkostot
 • rakentamisen budjetti

5. Mitä asioita suunnittelija ottaa huomioon?

 • asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä käytettävissä oleva budjetti
 • maasto-olosuhteet
 • tontin koko ja muoto
 • helppohoitoisuus
 • säilytettävä kasvillisuus ja muut säilytettävät luonnon elementit
 • ilmansuunnat ja rakennuksen huonejärjestys
 • kulkuväylät
 • oleskelualueet
 • kasvillisuus ja kasvuolosuhteet
 • pintavesien ohjaaminen
 • pintamateriaalit
 • rakenteet, kuten aidat, muurit, tukimuurit, terassit, portaat, pergolat, katokset, jätesuojat
 • valaistus
 • tomutus ja pyykinkuivatus
 • lumitilat
 • näkösuoja

6. Miten suunnittelu etenee?

Suunnittelutyölle varataan riittävästi aikaa. Suunnittelutyö on prosessi, jonka lopputuloksena on kaunis ja toimiva kokonaisuus.

 • asiakas ottaa yhteyttä suunnittelijaan
 • suunnittelija ja asiakas tapaavat tontilla
 • suunnittelija laatii tarjouksen suunnittelutyöstään
 • asiakas ja suunnittelija allekirjoittavat suunnittelusopimuksen, jotta kumpikin tietää mitä on tilattu
 • suunnittelija laatii pihasuunnitelmaluonnoksen sillä tarkkuudella, jonka lähtötiedot sallivat
 • luonnos esitellään asiakkaalle ja tehdään tarvittavat muutokset ja lisäykset
 • maastokäynnit ja suunnittelukokoukset kuuluvat suunnittelutehtävään
 • urakka-asiakirjat eli valmis pihasuunnitelma, työselitys ja määräluettelot laaditaan siten, etteivät ne sisällä tulkinnanvaraisia asioita tai merkintöjä
 • suunnittelija voi toimia myös rakennuttajana ja valvojana. Tällöin hän laatii urakka-laskenta-asiakirjat ja kilpailuttaa viherurakan sekä valvoo viherurakan toteuttamisen

7. Mitä suunnittelija odottaa tilaajalta?

 • luettelo asioista, joita tilaaja pihaltaan haluaa
 • pihaprojektin budjettia
 • jos tilaaja ei tiedä mitä haluaa, suunnittelija kertoo kyseiselle pihalle sopivista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista suunnittelutyön lähtökohdaksi

8.  Minkälainen on hyvä suunnitelma?

 • asiakkaan yksilölliset toivomukset on otettu huomioon
 • asiakas voi hakea tarvittavat rakennus- tai toimenpideluvat
 • kasvien kasvupaikkavaatimukset on otettu huomioon
 • kasvien kevät-, syys- ja talvivärit on mietitty
 • materiaalit on valittu rakennukseen ja ympäristöön sopiviksi
 • hyvin suunniteltu ja rakennettu piha istuu harmonisesti ympäristönsä
 • yksittäiset rakennukset ja piha-alueet ovat aina osa laajempaa miljöötä
 • ympäristön vaatimukset ja tekniset mahdollisuudet on otettu huomioon

9. Mitä hyötyä suunnitelmasta on?

 • pihasta saadaan kerralla toimiva ja viihtyisä
 • pihasuunnitelma vähentää turhia investointeja ja epäonnistuneita kokeiluja
 • pihaa on helppo hoitaa, kun eri toiminnoille, kuten autojen paikoitukselle ja lumen varastoinnille, on varattu riittävästi tilaa oikeista paikoista
 • kasvit viihtyvät, kun ne on istutettu niille sopiviin olosuhteisiin

10. Kuinka paljon suunnitelma maksaa?

 • Suunnitelman hinta riippuu siihen käytetystä ajasta, suunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta. Pihasuunnittelun hinnoittelussa lähtökohtana on kohteen suunnitteluun kuluva aika. Suunnittelutyön veroton tuntihinta on n. 50-85 €/h Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n suositusten mukaan
  • Hinta kattaa suunnittelijan palkan lisäksi kaikki toimiston yleiskulut, kuten hallinto-, tietotekniikka-, markkinointikulut, toimitilavuokrat, lakisääteiset eläke- ja vakuutusmaksut, verot ym. yritystoiminnan kulut
 • nopea luonnossuunnitelma, jossa on esitetty pihan tilat ja toiminnot sekä istutukset alueittain, tontin koosta riippuen 800-1.500 €
 • piha- ja istutussuunnitelma, jossa on määritelty tarkasti kasvit ja materiaalit, pinnanmuodot ym. pihan koosta ja maastosta riippuen 2.000-6.000 €
 • tarkat rakenne- ja detaljipiirustukset alkaen 500 €
 • työselostus alkaen 300 €
 • konsultointikäynti voi kestää tunnin ja maksaa esimerkiksi 100-300 €

Oheiset hinnat ovat vain suuntaa antavia. Suunnittelutoimistojen hinnat voivat vaihdella toimiston sijainnista ja pääsuunnittelijan kokemuksesta riippuen.

11.  Mistä löytää suunnittelijan ja lisätietoja?

 • www.maisemasuunnittelijat.fi/
 • Maisemasuunnittelijat ry c/o Viherympäristöliitto, Viljatie 4 B, 00700 HELSINKI
 • Suunnittelutehtävissä noudatetaan Konsulttitoiminnan sopimusehtoja KSE 1995
Jaa:Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Facebook